Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 12541262
Hôm qua: 3078
Hôm nay: 2455

(12:29 - 17/07/2010) Hướng dẫn tổng kết 10 năm (2001-2010) về công tác PCGD THCS và 5 năm (2005-2010) về công tác PCGD TrH


Để chuẩn bị tổng kết 10 năm (2001-2010) thực hiện các mục tiêu PCGD THCS và 05 năm (2005-2010) thực hiện nhiệm vụ PCGD TrH cấp tỉnh, Sở GDĐT hướng dẫn các Phòng GDĐT thực hiện một số công việc sau đây:

Kính gửi: Phòng Giáo dục và  Đào tạo  các huyện,

   Tx. Long Khánh, Tp. Biên Hòa.

 

Thực hiện Chỉ thị số 61/CT-TW ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 41/2000/QH10 của Quốc hội; Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về việc thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (PCGD THCS); Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận PCGD THCS; Công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện phổ cập bậc trung học;  Chỉ thị 30/CT.CT-UBT ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học phổ thông và Công văn số 4059/SGDĐT-GDTrH ngày 25/12/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về Hướng dẫn thực hiện phổ cập bậc Trung học giai đoạn I đến năm 2010. Trong 10 năm qua các địa phương đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đạt được các mục tiêu PCGD THCS và phổ cập giáo dục bậc trung học (PCGD TrH).  

Để chuẩn bị tổng kết 10 năm (2001-2010) thực hiện các mục tiêu PCGD THCS và 05 năm (2005-2010) thực hiện nhiệm vụ PCGD TrH cấp tỉnh, Sở GDĐT  hướng dẫn các Phòng GDĐT thực hiện một số công việc sau đây:

I. Về công tác tham mưu, chỉ đạo tổng kết PCGD THCS và PCGD TrH:

1. Các Phòng GDĐT báo cáo với Ban Chỉ đạo CMC-PCGD của huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp huyện) về việc tổ chức tổng kết công tác 10 năm về PCGD THCS và 5 năm về PCGD TrH cấp huyện, để tiến tới việc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác  PCGD THCS và 5 năm thực hiện công tác PCGD TrH cấp Tỉnh và cấp Bộ.

2. Tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo CMC-PCGD cấp huyện xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện các mục tiêu PCGD THCS và 05 năm PCGD bậc TrH trên địa bàn huyện.

3. Tham mưu cho UBND huyện, Ban chỉ đạo CMC-PCGD cấp huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện các mục tiêu PCGD THCS và 05 năm PCGD bậc TrH theo đơn vị cấp xã.

II. Về các bước tiến hành tổ chức tổng kết PCGD THCS và PCGD TrH:

1. Phòng GDĐT các huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo các  Ban ngành đoàn thể có liên quan về công tác PCGD THCS và PCGD TrH tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện các mục tiêu PCGD THCS và 5 năm PCGD TrH. Báo cáo tổng kết thực hiện theo các nội dung hướng dẫn của Sở GDĐT (có mẫu báo cáo kèm theo).

2. Sở GDĐT trên cơ sở tổng hợp báo cáo, các bảng biểu về số liệu theo các tiêu chuẩn của PCGD THCS và PCGD TrH để tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện các mục tiêu PCGD THCS và 5 năm PCGD TrH cấp tỉnh.

Yêu cầu chốt số liệu đến thời điểm tháng cuối tháng 6/2010.

3. Sau khi hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu PCGD THCS và 5 năm thực hiện PCGD TrH cấp huyện, các Phòng GDĐT gửi báo cáo có đầy đủ các biểu mẫu thống kê (theo các mẫu 1, 2, 5, 6, 7) đối với PCGD THCS và biểu mẫu thống kê (theo các mẫu 1,2,3) đối với PCGD TrH và các biểu mẫu tổng hợp về kinh phí thực hiện của từng địa phương để báo cáo gởi về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 15/7/2010 , báo cáo gởi qua đường công văn và gửi email để tổng hợp toàn tỉnh.

Địa chỉ: Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai; email: quoctuan.gdtrh@dongnai.edu.vn.

III. Về công tác thi đua – khen thưởng

Ban Chỉ đạo CMC-PCGD các cấp bình xét thi đua – khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân cấp xã và cấp huyện, có thành tích xuất sắc trong công tác PCGD THCS và PCGD TrH theo hướng dẫn tại NghÞ ®Þnh sè 121/2005/N§-CP ngµy 30/9/2005 cña ChÝnh phñ. Về số lượng đơn vị tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng:

- Tập thể: Mỗi huyện được đề xuất 01 đơn vị cấp xã.

- Cá nhân: Mỗi huyện được đề xuất 02 người (01 người cấp huyện và 01 người cấp xã).

                Nhận được công văn này, đề nghị các Phòng GDĐT triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc các đơn vị liên hệ với Phòng GDTrH Sở GDĐT (Đ/c Ngọc Hưng – ĐT: 0913 850.322)./.